sábado, 19 de enero de 2008

O PP MODIFICA A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍAS)

Modidicación do artigo de bonificacións.

Nas tranmisións da propiedade da vivenda habitual do causante ou na constitución ou trasmisión dun dereito real de goce limitado de dominio sobre o referido ben, realizadas a título lucrativo por causa de morte, aplicarase unha bonificación do 95% da cota cando sexan realizadas a favor do cónxunxe viuvo ou persoa que acredite que convivira co causante con análoga relación de afectividade,ascendentes, por naturaleza ou adopción.
Esta bonificación concederase, no seu caso, previa solicitude do suxeito pasivo dentro do plazo establecido para presentar a autoliquiodación.

No hay comentarios: