sábado, 19 de enero de 2008

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.


El Alcalde de Baiona, Jesús Vazquez Almuiña.

Faro de Vigo: Jueves 3 de Enero de 2008

"BAIONA DESGRAVARÁ HASTA UN 80% DEL IBI A LAS FAMILIAS NUMEROSAS"


Modificación do artigo de bonificacións.

As vivendas que constituan a residencia habitual de familias numerosas gozarán dunha bonificación na cota integra do imposto de acordo coas seguintes categorias:

-Xeral: bonificación do X% (sendo mínimo o 50%) para aqueles suxeitos pasivos titulares de familias numerosas con tres ou catro fillos ou que tendo dous fillos un deles sexa discapacitado ou estea incapacitado para o traballo.

-Especial: bonificación do X%(sendo o mínimo o 75%) para que aqueles suxeitos pasivos titulares de familias numerosas de máis de catro fillos.

Aos efectos de clasificación na categoría xeral ou especial anterior, estarase ao disposto na Lei 40/2003 do 18 de novembro de Protección ás Familias Numerosas.

Terá a consideración de vivenda habitual a que figure como residencia no Padrón Municipal.

Os suxeitos pasivos do imposto deberán presentar xunto coa solicitude de bonificación os documentos oficiais acreditativos da súa condición de familia numerosa.

No hay comentarios: